Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Żaneta Manikowska, działającym pod adresem: www.zanetamanikowska.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Definicje:
  Sprzedawcą i właścicielem Sklepu internetowego jest:

  Żaneta Manikowska prowadząca działalność gospodarczą Żaneta Manikowska z siedzibą w Tarnowskich Górach,
  przy ul. Grodzkiej 46, kod 42-600 Tarnowskie Góry,
  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej  (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  NIP: 6262705437 , REGON: 368948550 , telefon:+48 796 830 803.

  KONTO BANKOWE: 41 1050 1214 1000 0091 2600 6429

                Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

- telefonicznie; numer telefonu: +48 796 830 803 (w Dni Robocze od godz. 09.00-19.00, w Soboty od godz. 09.00-17.00);

- mailowo; adres poczty elektronicznej: kontakt@zanetamanikowska.pl (w Dni Robocze od godz. 09.00-19.00, w Soboty od godz. 09.00-17.00);
- listownie adres miejscowy do doręczeń: ul. Reptowska 53/9, 41-933 Bytom.


Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklep, serwis – to sklep internetowy Żaneta Manikowska, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zanetamanikowska.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów i/lub Usług za pośrednictwem sieci Internet.

Towar, Towary lub Produkt, Produkty, Usługa, Usługi– produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru, Produktu, Usługi przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Cena –to wartość towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.zanetamanikowska.pl. Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto., ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka).
Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie współpracujący ze Sprzedawcą. 

Koszt dostawy, wysyłki towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, Usług, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;

 1. Dostępność Towarów, Usług jest aktualizowana od poniedziałku do soboty w godzinach rannych z  wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy.
 2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów, Usług oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 4. Wszystkich Klientów sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
  - wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
  - wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
  - zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 2.  Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
 3.  Login i hasło mają charakter poufny.
 4. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
 5.  Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową/telefonicznie. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
  - zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym.
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
  - nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia,
  - Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 5.  Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 
 6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest faktura (Faktura nie zawiera stawki VAT, wszystkie ceny są cenami brutto) , która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Faktura jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
 7. Faktura nie zawiera stawki VAT, wszystkie ceny są cenami brutto.
 8. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze Sprzedawcą.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy tradycyjnym przelewem. Przelew tradycyjny powinien zostać wykonany maksymalnie 1 dzień przed szkoleniem do godz. 14:00. Po tym terminie przelewy księgowane są przez banki dnia następnego. W sytuacji kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia, jest zobowiązany przesłać na mailowy adres kontaktowy potwierdzenie zapłaty z numerem zamówienia. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja ze szkolenia.
  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru, Usługi do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów szkolenia zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.
 11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
 12. Rejestracja nie jest obowiązkowa, można dokonać zakupu bez rejestracji. W przypadku założenia konta użytkownik w każdej chwili może je usunąć.
 13.  Logowanie/rejestracja – mogą odbywać się standardowo lub można wybrać opcję szybkie logowanie przez Facebook.
 14. Klient ma możliwość odzyskania utraconego hasła oraz edycję wszystkich danych po zalogowaniu.
 15. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera i może wypisać się w każdym momencie.
 16. Dane klienta są zaszyfrowane za pomocą protokołu SSL.

IV.  Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
  - tradycyjnym przelewem bankowym na nr konta 41 1050 1214 1000 0091 2600 6429 ING Bank Śląski.
  - Serwis Przelewy24 poznańska Grupa DialCom24.
  Dane Grupy:  PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935. DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).

V. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym.
 3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru - przesyłka pocztowa - waga do 250 g  - 10.00 zł, powyzej 250 g - 1500 g - 20.00 zł.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.
 7. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
 10. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny. 
 11. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta

VII. Reklamacja towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:
  Żaneta Manikowska. – REKLAMACJE
  ul. Reptowska 53/9
  41-923 Bytom
 3. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie oraz w sytuacji wysłania do niego certyfikatu udziału w szkoleniu.
 4. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.                    
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości ceny

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych Żanetę Manikowską danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Klient przyjmuje do wiadomości, że może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody przez  Klienta nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.                                        
 4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Żaneta Manikowska. oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.zanetamanikowska.pl oraz Żaneta Manikowska. danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 5. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Żanetę Manikowską, która jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 6. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu IP komputera.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. założenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
 8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.
 9. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej: kontakt@zanetamanikowska.pl, lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie: Żaneta Manikowska, ul. Reptowska 53/9, 41-923 Bytom.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
 11. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Administrator danych Żaneta Manikowska nie udostępnia danych osobowych Klienta nieuprawnionym podmiotom oraz innym osobom i podmiotom, za wyjatkiem:
  1. odpowiednich organów państwowych na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 12. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 13. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 14. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 16. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 17. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 18. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego   się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Telefon: 22 860 70 86.
 19. Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

  Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do „Żaneta Manikowska”wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala „Żaneta Manikowksa” zwracać się do Czytelników po imieniu.

 20. Niezapowiedziane Wiadomości

  „Żaneta Manikowska” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „Żaneta Manikowska” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

 21. Cookies (Ciasteczka)

  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

  Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudniony.

 22. Inne technologie

  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:
  – kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 7. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 8. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 9. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 11. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 12. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 17 styczeń 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Żaneta Manikowska

Grodzka 46

42-600 Tarnowskie Góry

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta],niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

__________________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

 • data odbioru Towaru _______________________________________________
 • adres konsumenta__________________________________________________
 • nr konta bankowego** ________________________________________________

Data

Podpis konsumenta

   

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

**opcjonalnie