Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI ŻANETA MANIKOWSKA "Dzień Kobiet ze stylistką 20 % OFF"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą "Dzień Kobiet ze stylistką 20% OFF" zwanej dalej „Akcją” jest Żaneta Manikowska prowadząca działalność gospodarczą Żaneta Manikowska z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Grodzkiej 46, kod 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej  (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 6262705437 , REGON: 368948550 , telefon:+48 796 830 803, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Akcja prowadzona będzie w sklepie internetowym pod adresem http://zanetamanikowska.pl/produkty („Sklep Internetowy”),

3. Akcja rozpocznie się dnia 05.03.2018r. o godzinie 19:00 i zakończy dnia 30.03.2018r. o godzinie 23:59.

4. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

5. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. 6. Udział w akcji jest dobrowolny.

II. Warunki i zasady udziału w promocji

1. Uczestnik Akcji, który dokona zakupu usługi w Sklepie Internetowym otrzyma 20% zniżkę na wybraną usługę, którą może zrealizować w dowolnym czasie.

4. Przywilejów wynikających z Akcji nie można łączyć z przywilejami wynikającymi z innych promocji, akcji, obniżek i tym podobnych.

8. Jeżeli Klient korzysta z przyznanego odrębnie przez Organizatora prawa wymiany wybranej usługi z obniżoną ceną na inną, zachowuje prawo do otrzymania 20 % zniżki.

III. Reklamacje

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Akcji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania składającego reklamację, jak też treść reklamacji

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji

IV. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.zanetamanikowska.pl